Vår profil och våra mål

Vår ambition är att driva en förskole- och skolverksamhet där alla barn och vuxna lär känna varandra, där tempot och intrycken är i lagom proportioner för barnen. Vår profil grundar sig på våra 4 M – Montessoripedagogik, Motorik, Musik och Miljö. För oss är det en förutsättning att varje barn upplever trygghet, trivsel och glädje under sin vistelse i verksamheten.

Verksamheten i Fyrklöverns Montessori styrs utifrån våra läroplaner (för förskolan – lpfö98, rev 11) och för skola & fritidshem (lgr11) samt FNs barnkonvention.

Och pedagogiska redskap för att nå målen i läroplanerna är montessoripedagogiken.

Därutöver tillkommer lärarnas/pedagogernas yrkesskicklighet utifrån teorier och kunskaper om barns behov, utveckling, inlärning och livsvillkor. Verksamheten skall planeras, utformas, utvärderas och genomföras så att varje barn får stöd i sin utveckling.

Fyrklöverns Montessori –  profilområden – 4 M

Vi har 4 profilområden som vi särskilt valt att lyfta fram och arbeta speciellt med, dessa är Montessoripedagogik, Motorik, Miljö och Musik. Nedan beskriver vi dessa 4 profilområden.

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken vilar som en grund för verksamheten vid förskolan. Flertalet av pedagogerna som arbetar i vår verksamhet har vidareutbildat sig till Montessorilärare. I vårt arbete med pedagogiken kommer vi att anpassa den till våra visioner, mål och de möjligheter som finns i förskolans omgivningar.

MariaMontessori

Maria Montessoris pedagogik är väldigt komplex och fantastisk på många sätt. Tillsammans med det fina material som utarbetats till hjälp för barnets lärande ger pedagogiken barnet stora möjligheter till utveckling.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och levde mellan åren 1870-1952. Under sin livstid han hon med otroligt mycket men hennes liv kom alltmer att handla om barnet, dess möjligheter och utveckling. Hennes pedagogik bygger på noggranna observationer av barns utveckling och arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Pedagogiken grundar sig även på en klar uppfattning om målet för uppfostran och på en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och sin omvärld. Barn genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett var i världen och i vilken tid de lever. Montessoripedagogiken bygger på barns behov i olika skeden av livet (känsliga perioder) och är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling.

För att bäst kunna svara mot de behov som Maria Montessori såg hos barnen, iordningsställdes en miljö som på alla sätt skulle vara på barnens villkor. Nedan följer en sammanfattning av montessoripedagogikens främsta kännetecken:

 • Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete, det vill säga den aktivitet som de visar djupt intresse för.
 • Barn har en unik förmåga till inlärning, som det gäller att ta tillvara på.
 • Barn lär sig med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan – motoriskt, emotionellt, socialt, andligt och intellektuellt – för att kunna bli väl fungerande människor.
 • Barn lär sig genom att vara aktiva, pröva sig fram och beröra med sina händer, det vill säga genom att göra egna erfarenheter. På detta sätt inbegrips flera sinnen. Rörelse är av stor betydelse för all inlärning.
 • Barnen ska själva få välja arbete, utifrån vad läraren har introducerat. När barnen ägnar sig åt det som känns intressant, blir inlärningen effektiv. De väljer också om de vill arbeta själva eller tillsammans med andra.
 • Miljön ska vara förberedd och utformad så att barnen mår bra, kan utveckla självförtroendet, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett.
 • Läraren har mer rollen av en handledare än traditionell lärare och måste lita på barns vilja att lära. Läraren ger barnen frihet att välja men ger även inom vilka ramar (regler) barnet får hålla sig.
 • Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, vördnad för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.

Vi kommer inte ifrån att det är barnen som skapar framtiden. Vi vuxna är deras förebilder och hur vi behandlar våra barn idag kommer att påverka deras liv som vuxna. Barn som blir kränkta bär med sig sin smärta och frustration hela livet, medan barn som blir bemötta med kärlek och tillit blir vuxna som kan känna ansvar, empati och respekt. De kommer att kunna bemöta andra människor med värdighet och tolerans och de kommer förhoppningsvis att fatta bra beslut, som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad på vår jord.

Montessorimaterialen är indelade i fem olika ämnesområden:

* Praktiska Livet (praktiska vardagsövningar).

* Sensorisk träning.

* Språk.

* Matematik.

* Kulturella ämnen (naturvetenskap, geografi, historia, konst, musik, hantverk).

 

Om du söker efter en enda mening som beskriver montessoripedagogiken så är det denna: ”Följ barnet!”

Varje nyfött barn bär inom sig oändliga möjligheter. Varje barn bär inom sig en längtan efter kärlek, trygghet och delaktighet. Men också en strävan mot självständighet och en medfödd lust att lära sig allt om sin omvärld. Vi som arbetar efter Montessoris människosyn och pedagogik har som mål att följa denna strävan, längtan och lust.. Montessoripedagogiken är byggt på vetenskap, sunt förnuft och intuition samt inte minst – kärlek till barnet. Utan denna grundinställning betyder inte Montessori någonting – hur mycket dyrbart och vackert materiel man än köper.

Hörnstenarna i Montessoris praktiska tillämpning är:

 • Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet
 • En noggrant förberedd miljö i förskola och skola.
 • Läraren som handleder och inspirerar.
 • Materialet, som lockar alla sinnen och utgår från hjärnans mest effektiva sätt att tillägna sig kunskap.
 • Frihet under ansvar.

De minsta barnen på Fyrklöverns Montessoriförskola (c:a 1-3 år) kommer att möta en noggrant förberedd miljö med aktiviteter och material anpassade till småbarnsårens tre viktiga och intensiva utvecklingsstadier, nämligen Rörelse-Ordning-Språk.

I lugn och ro och med gott om tid får barnen även lära sig bemästra vardagens alla färdigheter som att klä på och av sig, måltidens alla moment, toalettbestyr, sköta hygien m.m. Varje barn strävar mot allt större självständighet och vår uppgift är att hjälpa dem i denna strävan.

De äldre barnen (c:a 3-5 år) får möta en annan väl förberedd miljö, en större social grupp och en inredning som stimulerar alla sinnen och därmed tillåter varje barns personliga utveckling. Den egna arbetslusten och nyfikenheten lockar barnen att ta för sig av det fantastiska montessorimaterialet. Detta material är indelat i 5 olika ämnesområden; praktiska vardagsövningar, sensoriska material, språkliga material, matematiska material och kulturella material (kultur, historia, geografi och biologi).

När barnen via förskoleklassen kommer in i skolans värld vilar den på samma grund som verksamheten i förskolan. Därtill kommer de kunskapskrav som blir tydligt formulerade genom läroplanen. Vi låter varje elev arbeta utifrån sitt intresse och möjligheter. Läraren gör tillsammans med eleverna en individuell planering i vilken hon/han ser till att varje elev uppnår målen. Men för oss utgör målen snarast ett minimimått. Inte minst i skolans värld vill vi framhäva vikten av åldersblandade grupper för dynamiken men också för att skapa en miljö med mycket mindre konkurrenssituationer mellan eleverna.

Motorik

Maria Montessori var en föregångare när det gäller rörelsens betydelse för den psykiska utvecklingen. Hon ansåg att det var ett fatalt misstag att skilja mellan rörelseliv och tankeliv. Barn behöver röra sig av flera själ: De har en inre drivkraft att utforska sin omvärld och gör det genom att vara aktiva och undersöka den, först med munnen och senare genom att använda händerna. Att bli säker i sina rörelser ger barn självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Motorik är all slags rörelse. Den motoriska utvecklingen följer ett givet schema, där en rörelse följer på en annan, och den går också hand i hand med sinnenas och intellektets utveckling. Att få röra vid och skapa något med händerna ökar barns, men även vuxnas, förståelse för det som ska läras in. Även barns koncentrationsförmåga ökar när de använder sina händer vid inlärning. Därför arbetar alltid barnen med konkret material inom montessoriförskolan.

Motorikens stora betydelse för barns utveckling är numera belagd med forskning. Inte minst nu på senare tid möts vi allt oftare av larmrapporter som talar om ett allt mer stillasittande liv och farorna med det.

Vi vill genom mycket rörelseträning skapa ett intresse hos varje barn att röra sig genom olika aktiviteter. Motorisk utveckling och träning avser både små och stora rörelser och vi benämner nedan de mindre rörelserna som finmotorik och de stora rörelserna som grovmotorik.

Finmotoriken övar barnen på många sätt. Många exempel finns bland de övningar som finns i montessorimaterialet, där barnen oftast börjar med de olika praktiska vardagsövningarna. Andra exempel är att rita, klippa, leka fingerlekar, sy, trä pärlhalsband etc.

Grovmotoriken kommer barnen att få träna på många sätt. Inomhus kan det vara att gå och hämta material på hyllorna, lägga ut sin arbetsmatta, balansträning osv. Utomhusmiljön erbjuder naturligt många inbjudande övningar för att träna sin grovmotorik som att springa, klättra, promenera, krypa och hoppa.

På våra utedagar kommer barnen att få massor av tillfällen till motorisk träning i skogen, på stranden och på lekplatser. Ofta erbjuder vår natur den mest varierade och inbjudande rörelseträningen. I skolans ämne idrott och hälsa arbetar eleverna med motorik både i naturmiljö som i idrottshall, på idrottsplats o liknande.

Miljö

I vårt profilområde miljö vill vi lyfta upp naturens betydelse i vår tillvaro, naturen omfattar människan, växter, djur, mark, luft, klimat, naturkrafter och naturfenomen. Även det faktum att mycket utevistelse är bra för vårt välbefinnande har betydelse.

Som en del i vårt miljöarbete finns vårt arbete med vår Grön Flagg-certifiering.

På utedagar, antingen i stor grupp eller i en mindre grupp, promenerar barn/elever till olika mål i närområdet men det kan även vara utflykter till mål som ligger lite längre bort som t.ex. Fredriksdal, Svedberga Kulle, Fågelparken, Jordbodalen, Pålsjö Skog, Ängelholms hembygdspark, Karslundsparken i Landskrona, etc. Studiebesök hos bonden, fiskaren, på soptippen och diverse utställningar kan också ingå i planeringen.

Dessa dagar anser vi mycket viktiga och vi betonar starkt betydelsen av utevistelsen. På utedagarna har vi oftast något syfte, något som barnen/eleverna skall få uppleva och upptäcka. Exempel är att vi har pratat om blommor i samlingen, kanske gjort något material på förskolan som handlat om blommans delar då följer vi upp detta ämne under vår utedag där barnen får i uppdrag att upptäcka olika sorters blommor i naturen. Vi följer naturens skiftningar och växlingar och gör barnen uppmärksamma på dessa. Förutom att vi har vårt syfte eller tema för utedagen får självklart barnen mycket tid får fri lek.

Barn av idag har inte samma kontakt med naturen som förr. De behöver därför många konkreta upplevelser av naturen och vad man kan upptäcka där. Våra naturstudier på utedagarna är betydelsefulla och ofta tar vi hem något föremål till naturbordet. Det kan som nämnt handla om blommor och årstider, men också om djur och andra växter. På förskolan/skolan fortsätter vi ofta att arbeta med vårt naturtema och målar av, odlar, pressar växter och gör experiment.

Vi människor har ett oerhört ansvar att förvalta vår jord för kommande generationer. Vi måste därför ge barnen insikt om att allt hör samman i ett evigt kretslopp och att människan är en del av naturen. Genom att låta barnen förstå vad vi människor kan göra för att förbättra vår miljö och arbeta miljömedvetet, lär sig barnen att vara rädda om sin jord!!

Musik

Sång och musik och drama hänger nära samman och ingår som viktiga inslag i alla kulturer. Att sjunga, dansa och dramatisera är för barn i förskoleåldern ett självklart sätt att uttrycka sig. För små barn är sången en uttrycksmöjlighet för känslor och tankar på samma sätt som talet. Musik kan definieras som alla sätt att organisera ljud och rörelse.

För oss innebär det att vi skall locka fram barnets musikaliska spontanitet och erbjuda en utvecklande miljö. Barnets musikaliska skapande hänger samman med den stimulans de får i form av att lära sig sånger, att bygga upp traditioner, att använda instrument och att lyssna på professionellt utförd musik. Våra musikstunder kommer både att vara planerade och spontana.

Från tidig ålder tycker barn om att lyssna och röra sig till sång och musik. Den mänskliga röstens tonfall, rytm och satsmelodi har stor betydelse för barns upplevelser av sin omgivning. Därför skall vi ge barnen en nära kontakt med oss vuxna i en lekfull dialog, i sång och dans. Tillsammans skall barnen få uppleva glädjen i att spela och sjunga, lära sånger, ramsor och lekar. Barnen kommer att få använda rytm- och musikinstrument. I skolan följer musikundervisningen de delar som finns i läroplanen.

 • Musik kan utföras av alla.
 • I musiken får alla chansen att höras.
 • I musiken lär man sig lyssna på andra.
 • I musiken lär man sig samarbeta.
 • I musiken får man lära sig olika takter och rytmer med hela kroppen som ger bland annat bra koordination.
 • Barnet tränar både vänster och höger hjärnhalva vilket stimulerar barnets kreativitet och initiativförmåga. Detta leder till att barnet får lättare att ta till sig information.
 • Genom musiken stärks självkänslan.

Upplevelsen av musiken är barnets egen och ingen kan bestämma om musiken är bra eller dålig, eller vilka känslor den ska väcka.

”Jag ser fåglarna flyga. Tänk om jag också kunde flyga och skapa något som inte tidigare funnits till…”

www.montessoriforbundet.a.se